Algemene Voorwaarden  b2b


Davinci, ontwerp en productie van relatiegeschenken, sieraden, beelden, gebruiksvoorwerpen en esthetische vormgeving

Atelier DAVINCI
(h/o Zandloper, Art-ty. Art-y, Atelier Davinci, Artforcraft, )
Marktstraat 64

9581 AC  Musselkanaal
tel: 0599-247002
mobiel: 06-39602664
e-mail: martin@atelier-davinci.nl
URL: www.atelier-davinci.nl
KvK: 55532713
BTW: NL-001165961B78Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55532713:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door “Atelier Davinci ” gevestigd te Musselkanaal, hierna te noemen “Davinci”, aangegaan.
2.De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van “Atelier Davinci” haar algemene voorwaarden. Bijzondere van “AtelierDavinci” haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3.In de voorwaarden wordt onder goederen verstaan alle goederen en diensten die ten aanzien van de door “Atelier Davinci” uigevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen

1.Alle aanbiedingen en/ of offerten zijn vrijblijvend (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld), gebaseerd op de bij aanvragen verstrekte gegevens. Deze worden pas verbindend na ondertekening van het contract.
2.Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door “Davinci” haar schriftelijke bevestiging bindend. “Davinci” aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.
3.Het recht tot weigeren zonder opgaaf van redenen blijft “Davinci” ten alle tijden voorbehouden.

Artikel 3 Overeenkomst

1.De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst binden d voor “Davinci” door haar schriftelijke bevestiging. Elke met haar aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter harer beoordeling.
2.De opdrachtgever is gehouden de onder overeenkomst vallende goederen, ontwerpen en diensten slechts voor het afgesproken doel te gebruiken. Indien de opdrachtgever deze voor een ander doel gebruikt is “Davinci” gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van “Davinci”.
3.Bij repeteer opdrachten waarbij wederom gebruik gemaakt wordt van ontwerpen gedaan door “Davinci”, anders dan overeengekomen, is “Davinci” gerechtigd een navordering in te stellen. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 50.000.00 onverminderd het recht van “Davinci” aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.
4.Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en “Davinci” tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp met alle voorgaande notities en schetsen en alle andere door “Davinci” ter beschikking gestelde middelen aangaande het ontwerp binnen 30 dagen aangetekend te retourneren.
5.In geval van productie heeft “Davinci” het recht alle door haar gemaakte kosten voor de voorbereiding in rekening te brengen.
6.“Davinci” heeft het recht alle door haar gemaakte kosten van onderzoek, overleg, informatievergaring en andere voorbereidingen in rekening te brengen.
7.Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft “Davinci” het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van maximaal Euro 50.000.00

Artikel 4 Afspraken

1.Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Davinci” of derden binden “Davinci” niet, voor zover ze door “Davinci” niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

1.Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdsstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen luiden exclusief verpakkingskosten en omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af het bedrijfsterrein van “Davinci”. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen.
2.Indien prijsfluctuatie van grondstoffen, lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. Dit geldt niet voor ten behoeve van opdrachtgever opgebouwde voorraad, ten behoeve van productie opgenomen voorraad grondstoffen, kosten e.d. Voor deze goederen blijven de eerst bij overeenkomst afgesproken prijzen geldig.

Artikel 6 Kwantiteit

1.Indien “Davinci” niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de verwachte periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 7 Productiemiddelen

1.Productiemiddelen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke goederen te komen, blijven, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van “Davinci”.
2.Productiemiddelen, zoals matrijzen, stempels e.d. zullen door “Davinci” voor geen ander doel gebruikt worden dan waarvoor deze in beginsel zijn vervaardigd, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Deze houdt het exclusieve recht op gebruik.

Artikel 8 Leveringstermijnen

1.Opgegeven leveringstermijnen gelden vanaf schriftelijke acceptatie van de opdracht. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor “Davinci” zijn de ontwerpen en goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. ,
2.Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke “Davinci” niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel ‘overmacht’ geregeld.

Artikel 9 Afwerking

1.Geringe afwijking bij producten, in kwaliteit, afwerking, lettertype, satinage, maatvoering etc. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
2.Teksten, namen enz. en/ of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of een schriftelijke opdracht. 3.Kleur van drukwerk, verwerking van kleuren anderszins, worden alleen geaccepteerd naar opgave van EMS of PAL kleurcode. Bij gebreke kan “Davinci” nimmer nalatigheid worden verweten.

Artikel 10 Annuleren

1.Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/ of de goederen, ontwerpen en of diensten weigert af te nemen, is hij verplicht de door “Davinci” reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet bewerkt, of verwerkt, tegen kostprijs, inclusief lonen, sociale lasten en BTW over te nemen. 2.Opdrachtgever zal daarnaast een aan “Davinci” bij wege van schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 33% van de overeengekomen prijs, hij is tevens behouden “Davinci” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdrachten en/ of weigering der goederen. 3.Onverminderd het vermelde in de vorige leden van dit artikel behoudt “Davinci” zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadeloosstelling te vorderen.
4.Het afwijzen van een ontwerp is mogelijk, zolang het nog in een fase van onderhandeling verkeert, met behoud van rechten voor “Davinci” zoals omschreven onder artikel 19 en 21.

Artikel 11 Wijzigen der opdracht

1.Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, welke mondeling of schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. 2.Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan “Davinci” ter kennis zijn gebracht. Worden deze telefonisch of mondeling opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering voor rekening van de opdrachtgever.
3.Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door “Davinci” buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 12 Meerwerk

1.Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering der werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

Artikel 13 Uitbesteding van werk aan derden

1.Opdrachtgever machtigt “Davinci” om de opdracht door een door “Davinci” aan te wijzen derde, op een door “Davinci” gewenst tijdsstip te laten uitvoeren. De opdrachtgever stemt toe met overdracht door “Davinci” aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door “Davinci” met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 14 Vervoer

1.De verzending van de goederen geschiedt op de wijze als door “Davinci” aangegeven. Wanneer de opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen dan zijn extra kosten voor zijn rekening. Goederen en ontwerpen worden verzonden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het transport of verzending wordt dan alleen verzekerd, indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 15 Reclame

1.Opdrachtgever is verplicht na de levering van de ontwerpen en/ of goederen het werk grondig te inspecteren op gebreken of fouten en bij de aanwezigheid daarvan, “Davinci” schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen of bij een opdracht zoals ontwerpen binnen 24 uur, na levering “Davinci” wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de levering is aangeboden in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
2.“Davinci” dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring te worden opgesteld waarin door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten beide partijen niet tot overeenstemming kunne komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij welke in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
3.Indien de reclame naar het oordeel van “Davinci” c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal “Davinci” de geleverde goederen vervangen na terugzending van de afgekeurde zending in originele staat. “Davinci” is niet tot verdere schadevergoeding of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
4.Buiten beroep op reclame (garantie) vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a)De niet inachtneming door koper van gebruik- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.
b)Normale slijtage
c)Be- en/ of verwerking en/ of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever.
d)De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
e)Materialen of zaken die door de opdrachtgever ter be- en/ of verwerking zijn verstrekt.
f)Materialen, zaken, werkwijzen en/ of constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.
g)Door “Davinci” van derden betrokken onderdelen, voor zover die derde geen garantie aan “Davinci” heeft verstrekt.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1.“Davinci” is niet aansprakelijk voor de kosten schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a)Overmacht, zoals verder in de voorwaarden is omschreven.
b)Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel anderen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c)Fouten en/ of gebreken in een ontwerp en/ of goederen die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende niet zijn geconstateerd

2.“Davinci” zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/ of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. De opdrachtgever vrijwaart “Davinci” voor alle aansprakelijkheden van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.
3.Zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en/ of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. De opdrachtgever vrijwaart “Davinci” voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk-, of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden.
De aansprakelijkheid van “Davinci” is beperkt tot nakoming van de in artikel 15 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

Artikel 17 Buitengewone omstandigheden

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van ontwerpen en goederen bij transport naar “Davinci” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige leveringen door leveranciers van “Davinci”, ex- en import belemmeringen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van “Davinci”, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke losbandigheden meebrengen, leveren voor “Davinci” overmacht op, die haar opheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook hoegenaamd kan doen gelden. “Davinci” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, om de overeenkomst c.q. enig ander contract tot uitvoering van werk te annuleren dan wel op te schorten, te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 18 Eigendom voorbehoud

Zolang “Davinci” geen volledige betaling inzake overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen en ontwerpen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van “Davinci”.
Het eigendomsrecht en voorbehoud van “Davinci” blijft bestaan indien deze uit anderen hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever heeft. “Davinci” heeft het recht deze ontwerpen en/ of goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder te verstaan het verbinden van die goederen te behoeve van derden bv. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendom overdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

1.Op alle door “Davinci” verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, teksten, voorstellen enz. behoudt “Davinci” zich alle intellectuele en/ of lichamelijke eigendomsrechten voor, tenzij deze met een waarborg gemerkt, zoals een afbeelding door beide partijen ondertekend en ingevolge de postwet gewaarborgd in de overeenkomst als koop zijn benoemd. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen van afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, teksten, voorstellen, voorstellingen enz. blijven “Davinci” haar onvervreemdbaar eigendommen en dienen op haar verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Het in de eerste paragraaf genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het opgegeven doel, “Davinci” is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde ontwerpen en/ of goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken.
Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is wederpartij een gefixeerde boete onverminderd het recht om aanspraak te kunnen maken op een volledige schadevergoeding

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding

1.Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “Davinci” in geval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel, of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter harer keuze.
2.De in lid-1 van dit artikel vermelde rechten heeft “Davinci” eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die “Davinci” op de opdrachtgever heft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Adviezen e.d.

1.Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van “Davinci” haar adviezen, teksten, ontwerpen, tekeningen en modellen, behoudens dan, wanneer met “Davinci” overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door “Davinci” wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven “Davinci” haar eigendom. De auteursrechten en modelrechten berusten bij “Davinci”. Dit tenzij anders is overeengekomen.
2.Als “Davinci” opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs zijn gebaseerd op haar verstrekte tekeningen of ander kopij, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder voorwaarde dat de door “Davinci” te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 22 Aanbetaling

1.“Davinci” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst tot productie van goederen een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door wanprestatie van “Davinci” de overeenkomst wordt ontbonden heeft de wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uit maakt.

Artikel 23 Betaling

1.Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze telkens plaats te vinden 21 dagen na de dag waarop “Davinci” de desbetreffende factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen. Betaling ineens dient te geschieden binnen 21 dagen na indiening der nota (factuurdatum), tenzij anders is overeengekomen.
2.“Davinci” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 2,3% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
3.“Davinci” is gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente zal bedragen met een minimum van Euro 250,00 door niet betaling veroorzaakt te vorderen. 4.Reparaties dienen contant bij het afhalen van de producten te worden betaald.

Artikel 24

1.Indien een aanbieding gepaard gaat met een zichtzending is de opdrachtgever de daarmee gemoeide kosten verschuldigd, indien geen overeenkomst tot stand komt
2.Zichtzendingen dienen met inachtneming van artikel 19 en 21 beschouwd te worden.
3.De zichtzending is af terrein “Davinci” voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij het niet accepteren van de zichtzending dient de zichtzending terstond op zijn kosten en risico in goede staat te worden geretourneerd aan “Davinci”.

Artikel 25 Geschillen

1.Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van “Davinci” indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe bevoegd is.

Dreumel 1 april 1996

Deze voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd m.i.v. 15 augustus 1995 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland, toenmalig ten name van Martin Ontwerpen, gevestigd op Maasdijk 4a; 6621 KE Dreumel

Dreumel, 20 juni 2012

Deze voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd m.i.v. 1 april 1996 bij de Kamer van koophandel voor Centraal Gelderland, toenmalig ten name van Davinci V.O.F., gevestigd op Maasdijk 4a; 6621 KE Dreumel.

.
  • 0 artikelen
Staffel korting
staffel korting%
10- 25 3%
25- 50 5%
50- 100 7%
100 + 9%